18650

هر باطری ابزار شارژی در داخل خود چند باطری قلمی قابل شارژ دارد که بصورت سری یا موازی به هم متصل شده اند. این باطری های قلمی سلول یا سل (CELL) نامیده می شوند.اعداد نوشته شده روی باطری ها نشان دهنده ابعاد یا سایز باطری می باشد. عدد ۱۸۶۵۰ بدین معنی است که قطر باطری ۱۸ میلیمتر و طول آن ۶۵ میلیمتر است. بنابراین با استفاده از فرمول حجم استوانه، حجم این باطری معادل ۱۶۵۳۲ میلیمترمکعب است.