کلرسنج و پیچ متر

تست کیت اندازه گیری کلر ( کلر سنج) و pH متر ارتو تولئدین به روش رنگ سنجی – دامنه آزمایش 2 – 0.2 ppm برای کلر و 8 – 6.8 برای pH

برای مشاوره و خرید تماس حاصل فرمائید.