اسید کلریدریک آبکاری

اسید کلریدریک صنعتی 33درصد سفید رنگ برای آبکاری، اسید شویی، تولید PVC، تولید کلرید آهن 3، فرایندهای خالص سازی نمک طعام، چرم سازی،و بنای ساختمان‌ها  استفاده می شود